Privacy Policy

PRIVACY POLICY Boem! IT services B.V.

(Boem! IT service B.V.) hecht veel belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij zullen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. Boem! IT service B.V. kan deze privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Op deze website kunt u onze privacy policy te allen tijde inzien.

Relevante handelsnamen

Boem! IT service B.V.. handelt onder meer onder de naam Stroom en Gas Nederland. Deze privacy policy is onverminderd van toepassing op de hiervoor genoemde ondernemingen.

Persoonsgegevens

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens maken wij graag aan u inzichtelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken. Het betreft de navolgende gegevens:

– Voor- en achternaam                  – Functie(s)

– Geslacht                                           – (Zakelijk) adres

– Naam eenmanszaak                    – Bankrekeningnummer(s)

– Telefoonnummer(s)                    

– E-mailadres(sen)

Boem! IT service B.V. verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens als gegevens die voortkomen uit medische dossiers, gegevens over overtredingen en/of veroordelingen etc.

Doeleinden persoonsgegevens

Als u Boem! IT service B.V. een e-mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Als u een machtigingsformulier invult, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te registreren als volmachtgever en namens u te onderhandelen met de betreffende aanbieder van diensten. Ook in het kader van onze commerciële relatie zouden wij u e-mailberichten kunnen sturen en/of telefonisch contact met u onderhouden. Boem! IT service B.V. kan persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of – indien van toepassing – in het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening. Tenslotte biedt deze website ook de mogelijkheid om online een contactformulier in te vullen in het kader waarvan ook persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens kunnen door ons en/of onze groepsvennootschappen (alle vennootschappen handelend onder de naam Boem! IT service B.V.) worden verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Boem! IT service B.V. bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

De veiligheid van uw gegevens

Boem! IT service B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan Boem! IT service B.V. aan info@stroomengasnederland.nl. Onze functionaris Gegevensbescherming is Martijn van den Bosch.

Voorts heeft u het recht Boem! IT service B.V. te verzoeken u inzage te verlenen in uw – door Boem! IT service B.V. als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkte – persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan Boem! IT service B.V. aan info@stroomengasnederland.nl.

WORD GEBELD